Szukanie wody

Poszukiwanie złóż wodonośnych

Zapomnij o różdżkach! Nasze poszukiwanie złoża wody na działce polega na ustaleniu faktycznego stanu hydrosfery w danym terenie.

Wyróżnia nas profesjonalne podejście oraz kompleksowość inwestycji.

Nasza firma w sposób profesjonalny wskazuje złoże wody oraz wykonuje do tego pełen opis wraz z charakterystyką i wykresami określającymi na jakim poziomie wgłąb znajduje się złoże wody. Na wykonanym przez nas przekroju elektrooporowym działki, zobaczysz dokładnie, gdzie i ile wody znajduje się w danym miejscu.

ERT

Do poszukiwania wody stosujemy najbardziej zaawansowaną z metod elektrycznych – metodę tomografii elektrooporowej ERT umożliwiającą szczegółowe odwzorowanie rozkładu oporności elektrycznej ośrodka. Fizycznie pomiar polega na uziemieniu wzdłuż odcinka pomiarowego, w równych odstępach, kilkudziesięciu lub kilkuset elektrod, i wykonaniu pomiarów dla wszystkich 4 elektrodowych kombinacji tych elektrod.

Dzięki temu uzyskujemy szczegółowe odwzorowanie zróżnicowania oporności elektrycznej ośrodka w przekroju wzdłuż linii pomiarowej a to z kolei przekłada się na rozpoznanie warstw geologicznych.

Różne grunty mają swoją charakterystyczną oporność dlatego na tej podstawie można wnioskować na temat miąższości warstwy wodonośnej oraz jej przebiegu i zróżnicowania litologicznego.

W celu poszukiwania wody stosujemy badania geofizyczne. Wykorzystujemy metody elektrooporowe, tj. tomografię elektrooporową ERT oraz pionowe sondowania elektrooporowe PSE.

Metoda tomografii elektrooporowej inaczej zwana inwersyjnym obrazowaniem oporu (electrical resistivity tomography (ERT), electrical resistivity imaging (ERI)) jest zaawansowaną metodą geoelektryczną, która pozwala na kompleksowe poznanie budowy geologicznej danego obszaru.

Obrazowanie elektrooporowe jest metodą opartą na kombinacji sondowań i profilowań elektrooporowych. Dzięki temu obserwowane zmiany oporności w kierunku wertykalnym i horyzontalnym są jakościowo podobne. Oporność właściwa skał zależy od wielu czynników i procesów, a przede wszystkim od litologii skał, ich porowatości, przepuszczalności, zawartości wody i jej mineralizacji, struktury i tekstury czy od temperatury.